Att söka ensam vårdnad om ett barn

Vårdnadstvister är en av de vanligaste rättstvisterna i Sverige. Mer än 6000 vårdnadsmål går genom svenska domstolar varje år, och det är en siffra som ökar. Ungefär hälften av tvisterna är rena formaliteter; oftast handlar det om att tilldela en förälder vårdnaden eftersom den andra föräldern avvikit och inte vill ha vårdnaden, eller av någon annan anledning inte kan samarbeta kring vårdnaden. Men i ungefär tretusen av fallen står alltså två föräldrar mot varandra i en vårdnadstvist.

Varför vill man söka ensam vårdnad?

Ensam vårdnad kan man söka av många orsaker,  både bra och dåliga. Ett exempel på en dålig anledning är att söka ensam vårdnad för att du vill hämnas på eller tycker illa om den andra föräldern. Du lägger då ingen vikt på hur personen faktiskt är som förälder och bortser därför också från dina barns behov av sin pappa eller mamma. Att gå så långt som att söka ensam vårdnad av hämndbegär är ovanligt, men det händer.

Att få ensam vårdnad av skälet att du inte står ut med den andra föräldern är dock ingenting som kommer att fungera i rätten, som har som utgångspunkt att alltid döma till fortsatt gemensam vårdnad. Kan du inte bevisa antingen att den andra föräldern saboterar samarbetet kring vårdnaden eller att han eller hon skulle vara särskilt olämplig som förälder kommer du inte att få ensam vårdnad.

Du måste kunna bevisa att samarbetet inte fungerar

En bra anledning att söka ensam vårdnad kan  vara att du sedan separationen försökt få till ett samarbete kring vårdnaden, men mötts av ointresse eller motvilja från den andra föräldern. Att ha hand om vårdnaden är ett juridiskt ansvar, och den som inte tar uppgiften på allvar eller gör samarbetet svårt bör enligt svensk lag inte ha fortsatt vårdnad. Här är det bra att kontakta en jurist och beskriva situationen. Det kan vara viktigt att samla in bevis som mail, sms och telefonsamtal, som pekar på att du verkligen försökt få samarbetet att fungera.

Hur går det till att söka ensam vårdnad?

Din advokat hjälper dig att formulera och skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. Det som sedan händer är att du och den andra föräldern kalls till ett första sammanträde där ni få redogöra för era ståndpunkter. Du kan räkna med att även din före detta kommer att ha en advokat med sig och att du kommer få anklagelser mot dig tillbaka. När den inledande förhandlingen är klar och ni inte har nått någon överenskommelse så beordrar tingsrätten socialtjänsten att göra en utredning som sedan ligger till grund för tingsrättens beslut, som tas vid en huvudförhandling. Allt som allt kan processen ta upp emot ett år.

Bättre att komma överens om vårdnaden?

Du ska aldrig söka ensam vårdnad på falska grunder, utan alltid försöka ha ett objektivt förhållningssätt till vårdnaden. Tänk på vad som är bäst för ditt barn, inte för dig själv. Att samarbeta kring vårdnaden behöver inte vara jättekomplicerat om båda parter agerar som vuxna människor och lägger gamla oförrätter och meningsskiljaktigheter åt sidan.

Läs mer om detta ämne: https://www.ensamvårdnad.net

27 May 2019